ბლოგი

ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნები ვრცელდება ყველა ტიპის ქიმწმენდის ობიექტებზე მიუხედავად მათი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა და უწყებრივი დაქვემდებარებისა. ქიმიკატებმა და არსებულმა პროცესებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის პრობლემები, როგორც თანამშრომლებისთვის, ასევე გარემოსთვის, თუ სათანადო მართვა არ მოხდება. ამ პრობლემების გადასაჭრელად საქართველოს მთავრობამ მიიღო ტექნიკური რეგლამენტი და განსაზღვრა სანიტარული ნორმები ქიმწმენდის ობიექტების მოწყობის, ფუნქციონირებისა და ექსპლუატაციის შესახებ. ზოგადი დებულებები ტექნიკური

რა ზიანს გვაყენებს აზბესტი

აზბესტის მიკროსკოპულმა ბოჭკოებმა ჩასუნთქვისას შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის მძიმე გართულებები, მათ შორის: მეზოთელიომა: კიბოს იშვიათი, მაგრამ აგრესიული ფორმა, რომელიც გავლენას ახდენს ფილტვების, მუცლის ან გულის გარსზე აზბესტოზი: ფილტვების ქრონიკული მდგომარეობა, რომელიც ხასიათდება ნაწიბურების და ანთებით, რაც იწვევს სუნთქვის გაძნელებას ფილტვის კიბო: აზბესტის ხანგრძლივი ზემოქმედება მნიშვნელოვნად ზრდის ფილტვის კიბოს განვითარების რისკს  სიმპტომები შეიძლება არ გამოვლინდეს ათწლეულების განმავლობაში.

ინსპექტირების პროცედურები

„სსიპ-შრომის ინსპექციის სამსახური“ –  არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც ექვემდებარება ჯანდაცვის სამინისტროს და ახორციელებს შრომითი პირობების და შრომის უსაფრთხოების სისტემის აღსრულების მონიტორინგს, ეკონომიკური საქმიანობის სექტორებში. შრომის ინსპექციის სამსახურის მოვალეობაა, კომპანიებში კალენდარული წლის განმავლობაში ჩაატაროს ორი სახის ინსპექტირება: გეგმური და არაგეგმური. გეგმურია ინსპექტირება, როდესაც კალენდარული წლის გეგმის მიხედვით ობიექტზე ხორციელდება შემოწმება, რომელსაც წინ არ ახლავს
სანამ ჩავუღრმავდებით შრომის უსფრთხოების მნიშვნელობას, მოდით, განვიხილოთ, HORECA სექტორში არსებული გამოწვევები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის დასაქმებულებს. HORECA სექტორს ახასიათებს ხანგრძლივი სამუშაო საათები, ზედაპირების მაღალი ტემპერატურა, რომლებიც განსხვავდება სხვა ინდუსტრიებისგან. თანამშრომლებს მუდმივად აქვთ შემხებლობა ცხელ ღუმელებთან, ბასრ დანებთან და მოლიპულ იატაკთან. ასევე, ახასიათებს სტრესი და დაღლილობა. დაზიანებების პრევენცია HORECA სექტორში შრომის უსაფრთხოების სისტემის უპირველესი პასუხისმგებლობა არის უბედური
თანამშრომლების უსაფრთხოება და კეთილდღეობა უმნიშვნელოვანესია. როგორც დამსაქმებელი, თქვენი პასუხისმგებლობაა შექმნათ უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემო თქვენი გუნდისთვის. წლების განმავლობაში, შრომის უსაფრთხოების კანონები და რეგულაციები უფრო გამკაცრდა. ეს ბლოგი შეისწავლის შრომის უსაფრთხოების ძირითად კანონებსა და რეგულაციებს, რომლებსაც ყველა დამსაქმებელი კარგად უნდა იცნობდეს. საქართველოში სსიპ შრომის ინსპექციის სამსახური უწევს ზედამხედველობას შრომის უსაფრთხოების ნორმების აღსრულებას. გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს
სანამ დეტალებს ჩავუღრმავდებით,დავიწყოთ ფუნდამენტური კითხვით: რატომ უნდა ჩატარდეს უსაფრთხოების ისნპექტირება და აუდიტი? პასუხი მარტივია – ინციდენტების თავიდან აცილება და  თანამშრომლების დაცვა. ჩამოაყალიბეთ მკაფიო გეგმა დაგეგმვა არის უსაფრთხოების შემოწმების ან აუდიტის ქვაკუთხედი. დაიწყეთ თქვენი მიზნების და ამოცანების განსაზზღვრით. შექმენით გრაფიკი და განსაზღვრეთ ინსპექტირების და აუდიტის სიხშირე, რომელიც აკმაყოფილებს თქვენი ორგანიზაციის საჭიროებებს. კომპეტენტური გუნდი უსაფრთხოების ინსპექტირება და
2021 იანვრიდან სსიპ-შრომის ინსპექციის სამსახური პასუხისმგებელია შრომის სტანდარტებში თანაბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ დებულებების ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველყოფაზე. შრომის ინსპექციის სამსახურს აქვს გაზრდილი მანდატი, გააკონტროლოს და დაიცვას არადისკრიმინაციული პრინციპები, როგორც კანდიდატებთან წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, ასევე მიმდინარე შრომითი ურთიერთობების დროს. დისკრიმინაციული მოპყრობა დაფიქსირდა 50-ზე მეტ ბიზნეს სუბიექტის მიმართ, რის შედეგადაც გაფორმდა ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევათა ოქმები. სასჯელი მოიცავდა

არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებები

ბავშვთა შრომა დიდი ხანია პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს გლობალურ საზოგადოებაში. ეს არის საკითხი, რომელიც სცილდება საზღვრებს და გავლენას ახდენს მილიონობით ბავშვზე. თუმცა, გასულ ათწლეულში მნიშვნელოვანი შემობრუნება მოხდა ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ და გლობალურად დაიწყო ბრძოლა მის აღმოსაფხვრელად. განვიხილოთ რამდენიმე ნაბიჯი რაც გადავდგით ბოლო წლების განმავლობაში: საერთაშორისო ვალდებულებები: მსოფლიო ლიდერებმა და ორგანიზაციებმა აღიარეს საკითხის აქტუალურობა. 2015 წელს გაერთიანებული
ათი წლის წინ, სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორც დღეს. თუმცა, როგორც ბიზნესი იზრდებოდა და ვითარდებოდა, ასევე გაიზარდა ჩვენი გაგება თანამშრომლების დაცვის მნიშვნელობის შესახებ. განვიხილოთ რამდენიმე ძირითადი ცვლილება, რომელიც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში გამოვლინდა და დავინახეთ: რეგულაციები და შესაბამისობა: მთავრობებმა და ინდუსტრიის ორგანოებმა შემოიღეს უფრო მკაცრი რეგულაციები, რამაც აიძულა კომპანიები ინვესტიციები ჩაედოთ უსაფრთხოების
დღევანდელ სწრაფ და მოთხოვნად სამუშაო გარემოში, თანამშრომლების კეთილდღეობა ორგანიზაციებისთვის მთავარი პრიორიტეტი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ უსაფრთხოების ზომები ფართოდ იქნა განხილული და განხორციელებული, საფრთხისშემცველ სამუშაო პირობებს შეიძლება ჰქონდეს ღრმა შედეგები თანამშრომლების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და საერთო კეთილდღეობაზე. ამ ბლოგში ჩვენ განვიხილავთ სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებასა და თანამშრომლების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის არსებულ რთულ ურთიერთობას, ნათელს ვფენთ იმას, თუ როგორ
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა არის უმთავრესი საზრუნავი ორგანიზაციებისთვის სხვადასხვა ინდუსტრიებში. შრომის უსაფრთხოების ინიციატივების მნიშვნელობა არ შეიძლება შეფასდეს, რადგან ისინი არა მხოლოდ იცავს თანამშრომლებს პოტენციური საფრთხისგან, არამედ ხელს უწყობს პროდუქტიულობის და კულტურის გაზრდას. ამ ინიციატივების ეფექტურობის გაზრდის ერთ-ერთი მძლავრი მიდგომა არის პროცესში ყველა დონის თანამშრომლების ჩართვა. თქვენი თანამშრომლები არიან ისინი, ვინც ყოველდღიურად ურთიერთობენ სამუშაო გარემოსთან. მათ

ქიმიური საშულებების მართვა

ქიმიკატები მრავალი ინდუსტრიის განუყოფელი ნაწილია, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ წარმოების პროცესში, შენარჩუნებაში და სხვა. თუმცა, ქიმიკატების სათანადო დამუშავებისა და შენახვის უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე შედეგები, მათ შორის სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევები, დაზიანებები და გარემოს დაბინძურება. შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა ბიზნესის მთავარი პასუხისმგებლობაა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ქიმიურ ნივთიერებებს. რატომ არის
2019 წლის სექტემბრიდან ძალაში შევიდა შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი, რომლის მიზანია იმ ძირითადი მოთხოვნებისა და პრევენციული ღონისძიებების ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა, რომლებიც უკავშირდება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, არსებულ თუ მოსალოდნელ საფრთხეებს, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას და დასაქმებულთა სწავლებას. ეს კანონი ვრცელდება შრომის უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე. შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 
2021 წლის 1 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომლის მიხედვითაც: თითოეულ პროდუქტს უნდა გააჩნდეს პროდუქტის შესაბამისობის დეკლარაცია, ქართულ ენაზე შედგენილი შესაბამისი ინსტრუქციები და პროდუქტის უსაფრთხო მოხმარებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. სამრეწველო სფეროში სამუშაო ძალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უმთავრესი საზრუნავია ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მანქანა – დანადგარების მართვას. ამ ბლოგპოსტში ჩვენ ჩავუღრმავდებით უსაფრთხოების პროცედურების მნიშვნელობას
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება ნებისმიერი სამუშაო ადგილის შეუცვლელი ასპექტია და მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესისთვის. ამ ბლოგ პოსტში ჩვენ განვიხილავთ, თუ რატომ არის აუცილებელი სახანძრო-უსაფრთხოების ზომების მიღება თქვენი კომპანიის კეთილდღეობისთვის და იმ პრობლემებს, რომელთა თავიდან აცილებაც შეგიძლიათ. ბოლოს, პასუხს გავცემთ კითხვას: ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება ხარჯია თუ აუცილებელი ინვესტიცია? სახანძრო უსაფრთხოების უგულებელყოფის შედეგები: სათანადო ხანძარსაწინააღმდეგო ზომების გარეშე, თქვენი ბიზნესი
TOP