ბლოგი

არასრულწლოვანთა შრომითი უფლებები

ბავშვთა შრომა დიდი ხანია პრობლემას წარმოადგენს ჩვენს გლობალურ საზოგადოებაში. ეს არის საკითხი, რომელიც სცილდება საზღვრებს და გავლენას ახდენს მილიონობით ბავშვზე. თუმცა, გასულ ათწლეულში მნიშვნელოვანი შემობრუნება მოხდა ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ და გლობალურად დაიწყო ბრძოლა მის აღმოსაფხვრელად. განვიხილოთ რამდენიმე ნაბიჯი რაც გადავდგით ბოლო წლების განმავლობაში: საერთაშორისო ვალდებულებები: მსოფლიო ლიდერებმა და ორგანიზაციებმა აღიარეს საკითხის აქტუალურობა. 2015 წელს გაერთიანებული
ათი წლის წინ, სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება არ იყო ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორც დღეს. თუმცა, როგორც ბიზნესი იზრდებოდა და ვითარდებოდა, ასევე გაიზარდა ჩვენი გაგება თანამშრომლების დაცვის მნიშვნელობის შესახებ. განვიხილოთ რამდენიმე ძირითადი ცვლილება, რომელიც ბოლო ათწლეულების განმავლობაში გამოვლინდა და დავინახეთ: რეგულაციები და შესაბამისობა: მთავრობებმა და ინდუსტრიის ორგანოებმა შემოიღეს უფრო მკაცრი რეგულაციები, რამაც აიძულა კომპანიები ინვესტიციები ჩაედოთ უსაფრთხოების
დღევანდელ სწრაფ და მოთხოვნად სამუშაო გარემოში, თანამშრომლების კეთილდღეობა ორგანიზაციებისთვის მთავარი პრიორიტეტი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ უსაფრთხოების ზომები ფართოდ იქნა განხილული და განხორციელებული, საფრთხისშემცველ სამუშაო პირობებს შეიძლება ჰქონდეს ღრმა შედეგები თანამშრომლების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და საერთო კეთილდღეობაზე. ამ ბლოგში ჩვენ განვიხილავთ სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებასა და თანამშრომლების ფსიქიკურ ჯანმრთელობას შორის არსებულ რთულ ურთიერთობას, ნათელს ვფენთ იმას, თუ როგორ
უსაფრთხო სამუშაო გარემოს ხელშეწყობა არის უმთავრესი საზრუნავი ორგანიზაციებისთვის სხვადასხვა ინდუსტრიებში. შრომის უსაფრთხოების ინიციატივების მნიშვნელობა არ შეიძლება შეფასდეს, რადგან ისინი არა მხოლოდ იცავს თანამშრომლებს პოტენციური საფრთხისგან, არამედ ხელს უწყობს პროდუქტიულობის და კულტურის გაზრდას. ამ ინიციატივების ეფექტურობის გაზრდის ერთ-ერთი მძლავრი მიდგომა არის პროცესში ყველა დონის თანამშრომლების ჩართვა. თქვენი თანამშრომლები არიან ისინი, ვინც ყოველდღიურად ურთიერთობენ სამუშაო გარემოსთან. მათ

ქიმიური საშულებების მართვა

ქიმიკატები მრავალი ინდუსტრიის განუყოფელი ნაწილია, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ წარმოების პროცესში, შენარჩუნებაში და სხვა. თუმცა, ქიმიკატების სათანადო დამუშავებისა და შენახვის უგულებელყოფამ შეიძლება გამოიწვიოს მძიმე შედეგები, მათ შორის სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევები, დაზიანებები და გარემოს დაბინძურება. შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა ბიზნესის მთავარი პასუხისმგებლობაა, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ქიმიურ ნივთიერებებს. რატომ არის
2019 წლის სექტემბრიდან ძალაში შევიდა შრომის უსაფრთხოების შესახებ ორგანული კანონი, რომლის მიზანია იმ ძირითადი მოთხოვნებისა და პრევენციული ღონისძიებების ზოგადი პრინციპების განსაზღვრა, რომლებიც უკავშირდება სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, არსებულ თუ მოსალოდნელ საფრთხეებს, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილებას და დასაქმებულთა სწავლებას. ეს კანონი ვრცელდება შრომის უსაფრთხოების სფეროში ეკონომიკური საქმიანობის ყველა დარგზე. შრომის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 
2021 წლის 1 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა „მანქანა-დანადგარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომლის მიხედვითაც: თითოეულ პროდუქტს უნდა გააჩნდეს პროდუქტის შესაბამისობის დეკლარაცია, ქართულ ენაზე შედგენილი შესაბამისი ინსტრუქციები და პროდუქტის უსაფრთხო მოხმარებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. სამრეწველო სფეროში სამუშაო ძალის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უმთავრესი საზრუნავია ბიზნესისთვის, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მანქანა – დანადგარების მართვას. ამ ბლოგპოსტში ჩვენ ჩავუღრმავდებით უსაფრთხოების პროცედურების მნიშვნელობას
ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება ნებისმიერი სამუშაო ადგილის შეუცვლელი ასპექტია და მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესისთვის. ამ ბლოგ პოსტში ჩვენ განვიხილავთ, თუ რატომ არის აუცილებელი სახანძრო-უსაფრთხოების ზომების მიღება თქვენი კომპანიის კეთილდღეობისთვის და იმ პრობლემებს, რომელთა თავიდან აცილებაც შეგიძლიათ. ბოლოს, პასუხს გავცემთ კითხვას: ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოება ხარჯია თუ აუცილებელი ინვესტიცია? სახანძრო უსაფრთხოების უგულებელყოფის შედეგები: სათანადო ხანძარსაწინააღმდეგო ზომების გარეშე, თქვენი ბიზნესი
ხანძარი მწვავე პრობლემას წარმოაგდგენს, როგორც თანამედროვე მსოფლიოსთვის, ასევე საქართველოსთვის, შესაბამისად აუცილებელია შრომის, ჯანმრთელობის და ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების სისტემების გამართულობა და დროულ მიზანმიმართულ მოქმედება, რათა მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი უბედური და სახიფათო შემთხვევების რისკი; შესაბამისად ჩვენს ქვეყანაში შეიქმნა და მოქმედებს კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს და ავალდებულებს ორგანიზაციებს შექმნან შრომისათვის უფრო უსაფრთხო გარემო. კანონმდებლობის თანახმად სამუშაო სივრცეებში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ადამიანის ცხოვრებაში დღეს სამსახურს ცენტრალური ნაწილი უკავია და იგი პიროვნების განმსაზღვრელ ნაწილად არის ქცეული, სადაც მუშაობ ტოლფასია იმის, თუ ვინ ხარ შენ. ეს პროცესი ინდუსტრიული რევოლუციიდან იწყება.  პირველი ქარხნების გაჩენისთანავე მოსახლეობამ უარი თქვა მიწის დამუშავებაზე და საწარმოებში დასაქმება მოისურვა. ასე გადაინაცვლეს დიდი ბრიტანეთის, ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების მოქალაქეებმა პროვინციებიდან დიდ ქალაქებში. 1750-იანი წლებიდან დაიწყო რბოლა
TOP