ტრენინგები

HSE Group დაინტერესებულ პირებსა და კომპანიებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით სავალდებულო, თემატურ და აკრედიტებულ კურსებს.

სავალდებულო სწავლება მოიცავს დასაქმებულთათვის განსაზღვრული პერიოდულობით შემდეგი ტრენინგების ჩატარებას:

• შრომის უსაფრთხოების სამართლებრივი საკითხები და უსაფრთხო შრომის პრინციპები
• საგანგებო სიტუაციები, საევაკუაციო ღონისძიებები და მათი განხორციელება
• COVID-19-ის პრევენცია

დაინტერესებულ პირებსა და ორგანიზაციებს შესაძლებლობა აქვთ გაიარონ სპეციალიზირებული თემატური ტრენინგები კვალიფიკაციისა და პერსონალის ცნობიერების ზრდის მიზნით.

თემატური ტრენინგები მოიცავს:

• სახანძრო უსაფრთხოება
• სიმაღლეზე მუშაობა
• შეზღუდულ სივრცეში მუშაობა
• ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები
• ინსპექტირების პროცესი
• შრომის უსაფრთხოება სამზარეულოს პერსონალისთვის
• პირველადი სამედიცინო დახმარება
• უსაფრთხოების მოთხოვნები საწყობის თანამშრომლებისათვის და სხვა

TOP