სერვისები

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა

შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა HSE Group კომპანიებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების ...

სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა

სახანძრო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა HSE Group სახანძრო უსაფრთხოების მიმართულებით გთავაზობთ შემდეგ სერვისებს: ...

საევაკუაციო გეგმის მომზადება

ევაკუაციის გეგმის შედგენა „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“ ტექნიკური ...

ტრენინგები

ტრენინგები HSE Group დაინტერესებულ პირებსა და კომპანიებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით სავალდებულო და მიზნობრივ ტრენინგებს. სავალდებულო სწავლება ...

საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა

საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვა HSE Group კომპანიებს სთავაზობს საწარმოო გარემოს ფიზიკური ფაქტორების გაზომვასა და შესაბამისი ოქმის ...

აუდიტი

აუდიტი HSE Group გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების აუდიტის მომსახურებას, რომელიც ორიენტირებულია შეაფასოს ორგანიზაციის შიდა პროცესები და ხელს უწყობს ...

ნარჩენების მართვის გეგმა

ნარჩენების მართვის გეგმა ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისად, იურიდიული პირი ვალდებულია შეიმუშაოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა, თუკი ...

სამოძრაო და საფეხმავლო გზების პროექტირება და დახაზვა

სამოძრაო და საფეხმავლო გზების პროექტირება და დახაზვა უსაფრთხოების მიზნითა და  სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური ...