აუდიტი

HSE Group გთავაზობთ შრომის უსაფრთხოების აუდიტის მომსახურებას, რომელიც ორიენტირებულია შეაფასოს ორგანიზაციის შიდა პროცესები და ხელს უწყობს როგორც უსაფრთხო სამუშაო სივრცის ჩამოყალიბებას, ასევე, რეგულაციებთან შესაბამისობას.

  • საფრთხის იდენტიფიცირებისა და რისკის შეფასების პროცესი და მისი შესაბამისობა სამუშაო სპეციფიკასთან
  • რისკის შეფასების დოკუმენტი
  • ორგანიზაციაში შემუშავებული დოკუმენტები/ინსტრუქციები/პროცედურები
  • ორგანიზაციაში ჩატარებული და დაგეგმილი სწავლებები/ინსტრუქტაჟები
  • არსებული ტექნიკური ღონისძიებები