სამოძრაო და საფეხმავლო გზების პროექტირება და დახაზვა

უსაფრთხოების მიზნითა და  სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ დადგენილება N341-ის მიხედვით, აუცილებელია კომპანიებში გამიჯნული იყოს როგორც შიდა, ასევე გარე ტერიტორიაზე, საფეხმავლო და სატრანსპორტო ბილიკები.

HSE Group გთავაზობთ კომპანების საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე სამოძრაო მარშრუტების განსაზღვრას

შესაბამისი გეგმის შედგენას და აღსრულებას.