ტრენინგები

HSE Group დაინტერესებულ პირებსა და კომპანიებს სთავაზობს შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობით სავალდებულო და მიზნობრივ ტრენინგებს.

სავალდებულო სწავლება მოიცავს დასაქმებულთათვის განსაზღვრული პერიოდულობით შემდეგი ტრენინგების ჩატარებას:

 • შრომის უსაფრთხოების სამართლებრივი საკითხები და უსაფრთხო შრომის პრინციპები
 • საგანგებო სიტუაციები, საევაკუაციო ღონისძიებები და მათი განხორციელება
 • სამუშაო პროცედურების, მანქანა-დანადგარების, სამუშაო ტექნიკისა და სამუშაო აღჭურვილობის უსაფრთხო გამოყენებისა და შეკეთების ინსტრუქციები
 • არსებული რისკები და საფრთხეები

დაინტერესებულ პირებსა და ორგანიზაციებს შესაძლებლობა აქვთ გაიარონ სპეციალიზირებული მიზნობრივი ტრენინგები კვალიფიკაციისა და პერსონალის ცნობიერების ზრდის მიზნით.

მიზნობრივი ტრენინგები მოიცავს:

 • სახანძრო უსაფრთხოება
 • სიმაღლეზე მუშაობა
 • შეზღუდულ სივრცეში მუშაობა
 • ინდივიდუალური და კოლექტიური დაცვის საშუალებები
 • ინსპექტირების პროცესი
 • შრომის უსაფრთხოება სამზარეულოს პერსონალისთვის
 • პირველადი სამედიცინო დახმარება
 • უსაფრთხოების მოთხოვნები საწყობის თანამშრომლებისათვის და სხვა.
 • დამტვირთველის უსაფრთხოდ ოპერირების ტრენინგი
 • სიმაღლეზე მუშაობის სასერტიფიკატო კურსი
 • პირველადი სამედიცინო დახმარების სასერტიფიკატო ტრენინგი
 • ტრანსპორტის უსაფრთხოების ტრენინგი