საევაკუაციო გეგმის შედგენა

HSE Group გთავაზობთ საევაკუაციო გეგმის შემუშავებას, რომელიც ეყრდნობა N370-ე დადგენილებას "ტექნიკური რეგლამენტი სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ".

TOP